Ghidorah, the Three-Headed Monster Credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Ghidorah, the Three-Headed Monster
Image gallery for Ghidorah, the Three-Headed Monster
CREDITS.png
Ghidorah, the Three-Headed Monster soundtrack


Godzilla films
Mothra vs. Godzilla
Ghidorah, the Three-Headed Monster
Invasion of Astro-Monster

This is a transcript of the Japanese opening credits of Ghidorah, the Three-Headed Monster, as translated into English on the 2007 Classic Media DVD release of the film, and the opening credits of the American version of the film, Ghidrah, the Three-Headed Monster.

Ghidorah, the Three-Headed Monster

Executive Producer

Tomoyuki Tanaka

Screenplay by

Shinichi Sekizawa

Director of Photography

Hajime Koizumi

Art Director

Takeo Kita

Lighting by

Shoshichi Kojima

Sound Recording

Fumio Yanoguchi

Music by

Akira Ifukube

The song "Call Happiness"

Lyrics by
Tokiko Iwatani
Composed by
Yasushi Miyagawa
Vocals by
Hisashi Shimonaga

Assistant Director

Ken Sano

Editor

Ryohei Fujii

Sound Effects by

Osamu Chiku

Developing

Tokyo Laboratory Co., Ltd.

Production Manager

Shigeru Nakamura

Special Effects

Photography by

Sadamasa Arikawa
Mototaka Tomioka

Optical Photography

Yukio Manoda
Yoshiyuki Tokumasa

Art Director

Hiroshi Watanabe

Lighting by

Kuichiro Kishida

Image Composition by

Hiroshi Mukoyama

Assistant Director

Akiyoshi Nakano

Production Manager

Tadashi Koike

Cast

Yosuke Natsuki
Yuriko Hoshi
Hiroshi Koizumi
Takashi Shimura
"The Peanuts"
Emi Ito
Yumi Ito
Eiko Wakabayashi
Hisaya Ito
Susumu Kurobe
Akihiko Hirata
Kenji Sahara
Toru Ibuki
Kozo Nomura
Yoshifumi Tajima
Hideyo Amamoto
Yoshio Kosugi
Minoru Takada
Yuriko Hanabusa
Haruya Kato
Ikio Sawamura
Nakajiro Tomita
Shigeki Ishida
Shin Otomo
Yutaka Nakayama
Senkichi Omura
Senshou Matsumoto
Kazuo Suzuki
Senya Aozora
Ichiya Aozora
Shoichi Hirose
Henry Okawa
Junichiro Mukai
Toshihiko Furuta
Shoji Ikeda
Hideo Shibuya
Keiichiro Katsumoto
Katsumi Tezuka
Koji Uno
Daisuke Inoue
Toshio Miura
Tamami Urayama
Takuzo Kumagai
Mitsuo Tsuda
Yoshio Katsube
Kamayuki Tsubono
Kazuo Imai
Saburo Kadowaki
Kenzo Echigo
Toku Ihara
Bin Furuya
Jun Kuroki
Yutaka Oka
Haruo Nakajima
Koji Urugi
Haruya Sakamoto

Director of Special Effects

Eiji Tsuburaya

Directed by

Ishiro Honda

Ghidrah, the Three-Headed Monster

A Walter Reade Organization, Inc. Presentation

GHIDRAH, THE THREE-HEADED MONSTER

Executive Producer

Tomoyuki Tanaka

Screenplay by

Shinichi Sekizawa

Director of Photography

Hajime Koizumi

Sound Recordist

Fumio Yanoguchi

Art Director

Takeo Kita

Lighting Supervisor

Shoshichi Kojima

Music by

Akira Ifukube

The song "Call Happiness"

Words by
Tokiko Iwatani
Composed by
Yasushi Miyagawa

Sound Effects by

Hisashi Shimonoga

Additional Music and Sound Effects

Filmsounds, Inc.

Film Editor

Ryohei Fujii

Production Manager

Shigeru Makamura

Special Effects Photographed by

Sadamasa Arikawa
Mototaka Tomioka

Assistant to the Director

Ken Sano

English Dialog by

Joe Bellucci

Sound Technician

Osamu Chiku

Post Production Consultant

Ray Angus

Print by

Movielab, Inc.

Optical Photography

Yukio Manoda
Yoshiyuki Tokumasa

Additional Optical Photography

Film Formatics, Inc.

Mat Process by

Hiroshi Mukoyama

Set Decoration

Akira Watanabe

Lighting

Kuichiro Kishida

Assistant Director

Akiyoshi Nakano

Assistant Manager

Tadashi Koike

Starring

Yosuke Natsuki
Yuriko Hoshi
Hiroshi Koizumi
Takashi Shimura
"The Peanuts"
Emi Ito
Yumi Ito
Eiko Wakabayashi
Hisaya Ito

Akira Kurobe

Akihiko Hirata
Kenji Sahara
Tetsu Ibuki
Kozo Nomura
Yoshibumi Tajima
Hideyo Amamoto
Minoru Takada
Yuriko Hanabusa
Haruya Kato
Ikio Sawamura
Nakajiro Tomita
Shigeki Ishida
Shin Otomo
Yutaka Nakayama
Senkichi Omura
Sensho Matsumoto
Kazuo Suzuki
Senya Aozora
Ichiya Aozora
Shoichi Hirose
Henry Okawa
Junichiro Mukai
Toshihiko Furuta
Shoji Ikeda
Hideo Shibuya
Keiichiro Katsumoto
Katsumi Tezuka
Koji Uno
Daisuke Inoue
Toshio Miura
Tamami Urayama
Takuzo Kumagai
Mitsuo Tsuda
Yoshio Hattori
Kenji Tsubono
Kazuo Imai
Saburo Kadowaki
Kenzo Echigo
Toku Ihara
Bin Furuya
Jun Kuroki
Yutaka Oka
Haruo Nakajima
Koji Urugi
Haruya Sakamoto

Special Effects Supervisor

Eiji Tsuburaya

Directed by

Inoshiro Honda

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Showa.png
Movie