The Three Treasures Credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
The Three Treasures
Image gallery for The Three Treasures
CREDITS.png
The Three Treasures soundtrack


The following is a transcript of the Japanese opening credits for The Three Treasures.

Producers

Sanezumi Fujimoto
Tomoyuki Tanaka

Screenplay by

Toshio Yasumi
Ryuzo Kikushima

Production Designer

Kisaku Ito

Photography by

Kazuo Yamada

Music by

Akira Ifukube

Art Director

Hiroshi Ueda

Recording by

Yoshio Nishikawa
Hisashi Shimonaga

Lighting Technician

Seishichi Kojima

Assistant Director

Teruo Maru

Editor

Kazuji Taira

Processing by

Far East Laboratory

Production Manager

Katsutaro Kawakami

Special Effects

Optical Photography by
Shuzaburo Araki
Photography by
Sadamasa Arikawa
Art Director
Akira Watanabe
Lighting Technician
Kuichiro Kishida
Compositing by
Hiroshi Mukoyama

Cast

Toshiro Mifune
Yoko Tsukasa
Kumi Mizuno
Misa Uehara
Kyoko Kagawa
Kinuyo Tanaka
Nobuko Otowa
Haruko Sugimura
Akira Kubo
Akira Takarada
Ganjiro Nakamura (Daiei)
Eijiro Tono
Akihiko Hirata
Ko Mishima
Hisaya Ito
Jun Tazaki
Takashi Shimura
Kichijiro Ueda
Yoshio Kosugi
Kozo Nomura
Yu Fujiki
Michiyo Tamaki
Keiko Muramatsu
Kakuko Murata
Chieko Nakakita
Bokuzen Hidari
Minosuke Yamada
Akira Sera
Hajime Izu
Yoshibumi Tajima
Fuyuki Murakami
Akira Tani
Junichiro Murai
Ikio Sawamura
Senkichi Omura
Yutaka Sada
Ryu Kuze
Goro Sakurai
Mitsuo Tsuda
Nadao Kirino
Shin Otomo
Katsumi Tezuka
Masayoshi Nagashima
Shoichi Hirose
Shiro Tsuchiya
Fumindo Matsuo
Yasuhisa Tsutsumi
Masao Masuda
Jiro Kumagai
Tadashi Okabe
Koji Kamimura
Yasuhiro Shigenobu
Haruya Sakamoto
Rinsaku Ogata
Izumi Akimoto
Hiroyoshi Yamaguchi
Akira Kitano
Akira Yamada
Hiroyuki Wakita
Hideyo Amamoto
Koji Iwamoto
Keiko Ieda
Midori Kishida
Michiko Kawa
Misako Asuka
Toshiko Higuchi
Teruko Mita
Akemi Ueno

Choreography by

Kiyokata Saruwaka
Keiju Kobayashi
Daisuke Kato
Norihei Miki
Ichiro Arishima
Kingoro Yanagiya
Kenichi Enomoto
Taro Asashio
Koji Tsuruta
Setsuko Hara

Director of Special Effects

Eiji Tsuburaya

Director

Hiroshi Inagaki

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Era Icon - Toho.png
Era Icon - Showa.png
Movie