Gamera vs. Barugon (1966) credits

From Wikizilla, the kaiju encyclopedia
Jump to navigationJump to search
Gamera vs. Barugon
Image gallery for Gamera vs. Barugon
CREDITS.png


Gamera films
Gamera
Gamera vs. Barugon
Gamera vs. Gyaos

The following are transcripts of the Japanese, AITV, and Sandy Frank Enterprises credits for Gamera vs. Barugon.

Gamera vs. Barugon (Japanese)

Opening credits

Produced by

Masaichi Nagata

Planning by

Yonejiro Saito

Screenplay by

Nisan Takahashi

Photography by

Michio Takahashi

Audio Recording

Yukio Okumura

Lighting

Tsunekichi Shibata

Art

Atsuji Shibata

Music by

Chuji Kinoshita

Editing

Tatsuji Nakashizu

Assistant Director

Segawa Masao

Supervisor

Numata Yoshizou

Special Effects Director

Noriaki Yuasa

Special Effects Photography by

Kazufumi Fujii
Hikaru Yamaguchi
Akira Inoue
Yuuzou Kaneko
Mamoru Ishizaka
Hideo Erikawa
Shima Abe
Kiyoshi Kawamura

Directed by

Shigeo Tanaka

End credits

Cast

Kojiro Hongo
Kyoko Enami
Yuzo Hayakawa
Takuya Fujioka
Koji Fujiyama
Akira Natsuki
Yoshio Kitahara
Ichiro Sugai
Bontaro Miake
Jutaro Hojo
Kazuko Wakamatsu
Yuka Konno
Eiichi Takamura
Kenichi Tani
Koichi Ito
Hikaru Hoshi
Osamu Abe
Jun Osanai
Yoshihiro Hamaguchi
Joe Ohara
Tsutomu Nakata
Yuji Moriya
Shinji Kawashima
Gai Harada
Kazuo Mori
Shin Minatsu
Takehiko Goto
Toichiro Kagawa
Nobuko Shingu
Hiroko Nishi
Michiyo Hikari
Takashi Masuda Dance Company

THE END

War of the Monsters

American International Television

WAR OF THE MONSTERS

Copyright MCMLXVI American International Pictures

All Rights Reserved

With

Kojiro Howgo
Kyoto Enami
Yuzo Hayakawa

Director of Photography

Michio Takahaski

Music by

Chuji Kinoshita

Special Effects

Noriaki Yuasa
Kazufumi Fujii

Produced by

Masaichi Nagata

Directed by

Shigeo Tanaka

Gamera vs. Barugon (Sandy Frank)

A Sandy Frank Film Syndication Inc. Presentation

A Daiei Motion Picture Co. Ltd. Production Tokyo, Japan

GAMERA VS BARUGON

© MCMLXVI Daiei International Films Inc.

Produced by

Masaichi Nagata

Planning by

Yonejiro Saito

Screenplay by

Nizo Takahashi

Directed by

Shigeo Tanaka

Photography by

Michio Takahashi

Special Effects

Kazufumi Fujii
Kojiro Hongo
Kyoko Enami
Akira Natsuki
Koji Fujiyama
Yuzo Hayakawa
Ichiro Sugai

Comments

Showing 0 comments. When commenting, please remain respectful of other users, stay on topic, and avoid role-playing and excessive punctuation. Comments which violate these guidelines may be removed by administrators.

Loading comments...
Daiei
Era Icon - Showa.png
Movie